Passend Onderwijs

Passend  Onderwijs

Passend onderwijs: Handelingsgericht Werken

Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind wordt gezorgd voor een onderwijsaanbod dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Een passend onderwijsaanbod houdt in dat onderwijs en ondersteuning aansluit op de ontwikkeling en behoeften van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken handelingsgericht om zo het onderwijsaanbod af te stemmen op de basisbehoeften en ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Handelingsgericht werken is een systematische werkwijze waarbij de vraag centraal staat wat een kind nodig heeft om bepaalde onderwijsdoelen te behalen. Meer specifiek gaat het om vragen als welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie, begeleiding heeft een kind nodig?

We richten ons niet op wat een kind niet kan, maar vooral op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Ondanks het handelingsgericht werken kan het zijn dat een school niet aan de behoeften van het kind tegemoet kan komen. Wanneer dit het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een school die wel geschikt is om het benodigde onderwijsaanbod te bieden.

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Zoetermeer 28-17. Iedere school binnen dit samenwerkingsverband heeft samen met het team en het bestuur een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een grote diversiteit aan scholen en ondersteuningsprofielen en dragen wij samen zorg voor een dekkend ondersteuningsaanbod. Het samenwerkingsverband heeft dit vastgelegd in een ondersteuningsplan. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is.
Meer informatie vindt u via het document Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband
en op de volgende site http://passendonderwijszoetermeer.nl

Website plaatje Passend Onderwijs

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

X