Interne begeleiding

De leerlingenzorg 

Het volgen van de ontwikkeling van uw kinderen

Leerlingen van de Touwladder worden regelmatig geobserveerd door de leerkrachten en hun werk wordt bekeken en beoordeeld om vorderingen vast te stellen.

Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, eventuele gegevens van de peuterspeelzaal, leerlingbesprekingen, verslagen van gesprekken met ouders en toets- en rapportgegevens bewaard.

We proberen zo vroeg mogelijk leerproblemen te signaleren, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden. Naar aanleiding van toetsgegevens en observaties worden er ook groeps– en individuele handelingsplannen voor kinderen opgesteld.

Tevens kan de Schoolzorgcommisie bij elkaar komen. Bij deze gesprekken zijn standaard de intern begeleider, de leerkracht van de groep, de schoolmaatschappelijk werkster en onze leerlingbegeleider van onderwijsadvies aanwezig.

 

website plaatje IB

Hoe gaat dat in zijn werk? 

Opbrengsten en opbrengstgericht werken

Wij werken in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt ons handelen, waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede.

Dit geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. Wij stellen ons ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces.

Voor meer informatie, zie onderstaande linken:
Opbrengsten en opbrengstgericht werken: KIJK, CITO en IEP

Integraal Handelingsgericht Indiceren

Begeleiding Hoogbegaafde Leerlingen

website plaatje IB 2

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

X