MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Touwladder waakt over het schoolbeleid. Dat gebeurt  in samenwerking met de directie van de school. De MR denkt o.a. mee over zaken op onderwijskundig gebied, personeelsbeleid en financiën. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid, voor andere een adviesbevoegdheid. De MR van De Touwladder bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. Zij zijn gekozen door andere leerkrachten en ouders. De bevoegdheid van de teamleden en ouderleden kan per onderwerp verschillen. De vergaderingen worden aangekondigd in de kalender van de Parro app.

Mailen kan natuurlijk ook altijd naar MR@touwladder.unicoz.nl

In de schoolperiode 2022-2023 bestaat de MR uit:

Ouderleden:
Antoine Thuis (voorzitter)
Nora Koubia (penningmeester)
Gerda Jongeleen (contact ouders via Parro)

Teamleden:
Jacqueline Duijvestijn (1e secretaris)
Yvonne Hofstede (2e secretaris)
Erik van Leeuwen (contact GMR)

Gesprekspartner namens het bestuur van Unicoz
De directeur van De Touwladder

Vergaderingen

De MR vergadert elke 6 weken, behalve in de zomervakantie. Dat is in totaal zo’n 7 keer per jaar. De vergaderingen bestaan uit 2 delen:

  • Openbaar: In dit deel is de directie overlegpartner en informatieverstrekker van de MR. Tijdens dit deel zijn ouders van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen.
  • Besloten: hier worden onderwerpen vastgesteld of gewijzigd. Ook worden interne MR-zaken besproken.

Het laatste jaarverslag van de MR vindt u bij de link hieronder.
Jaarverslag MR

kalender website plaatje MR
X