OR

Ouderraad

Samenstelling OR schooljaar 2022-2023


Voorzitter:
Debby van der Kamp (Tyler gr 6 en Sidney gr 1-2b)
Penningmeester:
Andrea van Veen (Marit gr 7)
Secretaris:
Cindy Julien (Chelsey gr 8 en Jeremy gr 4)
Leden:
Angelique van Hofwegen (Luka gr 6)
Yonina van der Laan (Féyenna gr 3)
Marjanne Verbeek-Soethof (Sven gr 8 en Lars gr 4)

Namens het team:
Laura van Rosmalen
Marjon Kleefstra

Wat is/doet de OR?
De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:
· De belangen van kinderen en ouders behartigen
· De contacten tussen team en ouders onderhouden
· Verhogen van de ouderbetrokkenheid/participatie
· De vrijwillige ouderbijdrage beheren
· Mee-organiseren van allerlei activiteiten op school

Alle ouders van onze school, die lid zijn van onze oudervereniging, kunnen zich aanmelden voor de OR.
Hiervoor worden eens in de drie jaar verkiezingen gehouden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
De activiteiten waarbij de OR helpt organiseren zijn o.a. de activiteiten rondom de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, Paasviering, avondvierdaagse, sportdag/Koningsspelen, eindejaarsfeest, afscheid groep 8 en schoolreis.

Ouderbijdrage en schoolreis
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om de diverse activiteiten op school te kunnen uitvoeren. De ouderbijdrage maakt dat de OR leuke activiteiten voor alle kinderen van De Touwladder kan blijven organiseren.
De OR legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage en stelt dan de nieuwe ouderbijdrage vast. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is 25 euro per kind.
De OR int ook de bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis. De bijdrage voor de schoolreis bedraagt ook 27,50 euro per kind.
U krijgt van de OR een betaalverzoek via Parro (Schoolkassa).

Vergaderingen tijdens het schooljaar
Vergaderingen van de OR bestaan uit twee delen. Het eerste deel heeft een open karakter; ouders zijn dan welkom als toehoorder. Het tweede deel is besloten.
We komen om 20:00 uur bijeen op school. De data kunt u vinden op de jaarkalender. Tijdens deze vergaderingen worden algemene zaken en de activiteiten van de verschillende werkgroepen besproken.

Facebook
Onze school heeft een eigen Facebookpagina ‘Kindcentrum De Touwladder’. Deze pagina wordt beheerd door de OR. Er worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst. Mocht u bezwaar hebben dat er een bepaalde foto op Facebook staat, dan kunt u ons dat laten weten via ortouwladder@hotmail.com of een berichtje via Facebook, dan wordt de foto verwijderd.

Mocht u vragen/ideeën hebben dan kunt u contact opnemen met één van de OR leden op het schoolplein of via ortouwladder@hotmail.com

Hierbij de link voor het laatste Jaarverslag:  Jaarverslag OR 2021-2022

 

X